องค์ประกอบที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน ประกอบด้วย

                                                                       ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน 

                                                                       O1      โครงสร้างหน่วยงาน

                                                                       O2      ข้อมูลผู้บริหาร

                                                                       O3      อำนาจหน้าที่

                                                                       O4      แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

                                                                       O5      ข้อมูลการติดต่อ 

                                                                       O6      กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

                                                                       การประชาสัมพันธ์

                                                                       O7        FACEBOOK

 

                                                                       การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล

                                                                       O8      Q&A

                                                                       O9      Social Network

 

                                                                       องค์ประกอบที่ 2 การบริหารงาน

                                                                       การดำเนินงาน

                                                                       O10    แผนดำเนินงานประจำปี

                                                                       O11    รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

                                                                       O12    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

                                                                       การปฏิบัติงาน

                                                                       O13    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

                                                                       การให้บริการ

                                                                       O14    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

                                                                       O15    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

                                                                       O16    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

                                                                       O17    E-Service 

 

                                                                       องค์ประกอบที่ 3 การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายประมาณจำปี

                                                                       แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                                                                       O18    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                                                                       O19    รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

                                                                       O20    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

                                                                       การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

                                                                       O21    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

                                                                       O22    ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

                                                                       O23    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

                                                                       O24    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

                                                                       องค์ประกอบที่ 4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                                                                       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                                                                       O25    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                                                                       O26    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                                                                       O27    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                                                                       O28    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

 

                                                                       องค์ประกอบที่ 5 การส่งเสริมความโปร่งใส

                                                                       การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                                                                       O29    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                                                                       O30    ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                                                                       O31    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

                                                                       การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

                                                                       O32    ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

                                                                       O33    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

                                                                       องค์ประกอบที่ 10.1  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

                                                                       เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

                                                                       O34    นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

                                                                       O35    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

                                                                       การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

                                                                       O36    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

                                                                       O37    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

                                                                       การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                                                                       O38    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                                                                       

                                                                       แผนป้องกันการทุจริต

                                                                       O39    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

                                                                       O40    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

                                                                       O41    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

                                                                       ประเด็นที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

                                                                       มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

                                                                       O42   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                                                                       O43   การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน