คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการควบคุม กำกับมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม