แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจตามภารกิจหลักกองแบบแผน ปีงบประมาณ 2560

 

1.แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่อภารกิจ การจัดทำแผนแม่บท (Master plan) ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม

2.แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่อภารกิจ การออกแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ

3.แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่อภารกิจ การอำนวยการก่อสร้าง (การควบคุมงานก่อสร้าง)

4.แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่อภารกิจ การอำนวยการก่อสร้าง (การตรวจการจ้าง)