นายธนเศรษฐ์  ร่วมชาติ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง

เขตที่ 8บุคลาการในกลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 8
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน เบอร์โทร  
นายธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ สถาปนิกชำนาญการ (ด้านวางผังและออกแบบ) หัวหน้ากลุ่ม    
นายณัฐวุฒิ สุขอรุณ สถาปนิกปฏิบัติการ      
ว่าที่ ร.ต. นพพล บุญย้อย วิศวกรโยธาปฏิบัติการ      
นายสำเริง ประกายสกุล นายช่างโยธาชำนาญงาน      
นายดุษฎี วิไลแก้ว นายช่างโยธาชำนาญงาน      
นายวราวุฒิ อ่อนศรีอะรัญ นายช่างโยธาชำนาญงาน    
นายภูวเดช น้อยสมบัติ นายช่างโยธาชำนาญงาน    
นายพงศกร ทิวงค์ษา นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    
นายธวัชชัย คำตา นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    
นางสาววราภรณ์ โอมประพันธ์ นายช่างศิลป์ปฎิบัติงาน