นายสุทธิพร   ปรีชา

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง

เขตที่ 5บุคลาการในกลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 5
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน เบอร์โทร  
นายสุทธิพร ปรีชา สถาปนิกชำนาญการ (ด้านวางผังและออกแบบ) หัวหน้ากลุ่ม    
นางสาวทัศน์ภรณ์ ศรีอภิวัฒน์ สถาปนิกปฏิบัติการ      
นางสาวอภิญญา บุญวาศ สถาปนิกปฏิบัติการ      
นายเอกภพ บุญเพลิง วิศวกรโยธาปฎิบัติการ      
นายสุรพฤฒ ผิวเผื่อน วิศวกรโยธาปฎิบัติการ      
นายพงษ์ศักดิ์ สุขสุมิตร นายช่างโยธาชำนาญงาน    
นายมานนท์ คำตัน นายช่างโยธาชำนาญงาน    
นายกิตติพัฒน์ ชวลิต นายช่างโยธาชำนาญงาน    
นายมงคล ธวัชนโรดม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    
นายจักรภพ วงค์พันธ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    
นายวัชระ สุขเกษม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน