นายณัฐสิทธิ์  สมบูรณ์วิทย์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม


บุคลาการในกลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน เบอร์โทร  
นายณัฐสิทธิ์ สมบูร์วิทย์ สถาปนิกปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่ม    
นายภูดิศ พัฒนสัตยวงศ์ วิศวกรปฎิบัติการ      
นายกิจานันท์ ดวงพัตรา นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน      
นางอังกุล วรรณแสง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน      
นางสาวสุภัสสร บุญเป็ง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน      
นายณัฐวุฒิ ชัยวิวัฒนากุล นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน    
นายหัมดี ดอเลาะ ปฏิบัติงานด้านเขียนแบบ    
นางสาวเจนจิรา เขียวบุญปลูก ปฏิบัติงานด้านเขียนแบบ    
นายณัฐวัฒน์ บุตตะนันท์ ปฏิบัติงานด้านเขียนแบบ    
นางสาวยุภาพร บุญประเสริฐ ปฏิบัติงานด้านเขียนแบบ