นายสรพงษ์   ทัพภวิมล

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพบุคลาการในกลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน เบอร์โทร  
นายสรพงษ์ ทัพภวิมล สถาปนิกชำนาญการพิเศษ (ด้านวางผังและออกแบบ) หัวหน้ากลุ่ม    
นายวรสิทธิ์ พันธ์เกษร วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ (ด้านออกแบบและคำนวณ)      
นางสาววัลลียา ว่องวุฒิวงศ์ สถาปนิกชำนาญการ (ด้านวางผังและออกแบบ)      
นางพนิดา ตรีสมุทร์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน      
นางพรรษกร ภูศรี นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน