นายอับดุลกอเดส   อมรึก

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง

เขตที่ 6บุคลาการในกลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 6
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน เบอร์โทร  
นายอับดุลกอเดส อมรึก วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ด้านออกแบบและคำนวณ) หัวหน้ากลุ่ม    
นายโกมล ผิวเกลี้ยง วิศวกรโยธาชำนาญการ (ด้านออกแบบและคำนวณ)      
นางสาวสุภาพร กำมะหยี่ สถาปนิกปฎิบัติการ      
นางสาวกุลนันท์ สำราญใจ สถาปนิกปฎิบัติการ      
นายชินดนัย ปาปลูก มัณฑนากรปฏิบัติการ      
นายไกรสูรย์ เจริญวงค์ นายช่างโยธาชำนาญงาน    
นายแมน ศรีคงศรี นายช่างโยธาชำนาญงาน    
นายธรรมรัตน์ สุขจิระ นายช่างโยธาชำนาญงาน    
ส.อ.บุญศักดิ์ ศุภชูชัย นายช่างโยธาชำนาญงาน    
นายนพดล ยิ้มเพ็ชร นายช่างโยธาชำนาญงาน    
นายดำรงค์เกียรติ พลสวัสศิริกุล นายช่างโยธาชำนาญงาน    
นายสมภาษณ์ ดำรง นายช่างโยธาชำนาญงาน    
นายพิษณุ ทิมปาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน