นางสาวประภัสสร   จิราภรณ์

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง

เขตที่ 11บุคลาการในกลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 11
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน เบอร์โทร  
นางสาวประภัสสร จิราภรณ์ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ (ด้านวางผังและออกแบบ) หัวหน้ากลุ่ม    
นายสรรพวัฒน์ งามผ่องใส สถาปนิกปฎิบัติการ      
นายอนุชา พิพัฒน์โชต วิศวกรโยธาปฏิบัติการ      
นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน      
นายนัฐกฤต ด่านวัชระกุล นายช่างโยธาชำนาญงาน      
นายเผ่าพงษ์ ดอนสมพงษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน    
นายชัชริน ผลกระโทก นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    
นายนราศักดิ์ พรรษา นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    
นายสุทัศน์ ส่งเสริม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน