นายไพรัช   พงศธรกุล

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง

เขตที่ 11บุคลาการในกลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 11
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน เบอร์โทร  
นายไพรัช พงศธรกุล วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ (ด้านออกแบบและคำนวณ) หัวหน้ากลุ่ม    
นายสรรพวัฒน์ งามผ่องใส สถาปนิกปฎิบัติการ      
นายอนุชา พิพัฒน์โชต วิศวกรโยธาปฏิบัติการ      
นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน      
นายนัฐกฤต ด่านวัชระกุล นายช่างโยธาชำนาญงาน      
นายเผ่าพงษ์ ดอนสมพงษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน    
นายสุทัศน์ ส่งเสริม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    
นายนราศักดิ์ พรรษา นายช่างโยธาปฏิบัติงาน