ประวัติความเป็นมา กองแบบแผน

ในปี พ.ศ.2496 กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้งกองช่างสุขาภิบาล ขึ้นเพื่อดูแลงานก่อสร้างของ กระทรวงฯ โดยอยู่ในสังกัดของกรมอนามัย และต่อมาในปี พ.ศ.2515ได้มีการแยกฝ่ายแบบแผนออกจากกองช่าง สุขาภิบาล เพื่อจัดตั้งเป็นกองแบบแผน อยู่ในสังกัดของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดูแลงานออกแบบ ก่อสร้างอาคารทางด้านสาธารณสุขของกระทรวงฯ ต่อมากองแบบแผนได้ย้ายมาสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จนถึงปัจจุบัน

ศักยภาพ กองแบบแผน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกอบด้วยบุคลากรทางด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ครบทุกสาขาวิชาชีพ เช่นเป็นสถาปนิก วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้าวิศวกรสุขาภิบาล วิศวกรเครื่องกล มัณฑนากร นายช่างโยธา นายช่างเขียนแบบนายช่างศิลป์ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านต่าง ๆเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นงานด้านประมาณราคา งานพิมพ์แบบ งานธุรการงานด้านเอกสารกองแบบแผนสามารถดำเนินการเองได้ครบ ทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการ

จากประสบการณ์ ที่เจ้าหน้าที่กองแบบแผนสั่งสมมานานนับสิบปีที่ได้รับผิดชอบงานออกแบบก่อสร้างอาคาร ด้าน สาธารณสุขอาคารในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทำให้กล่าวได้ว่าเจ้าหน้าที่ของกองแบบแผน มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การออกแบบอาคารด้านสาธารณสุข จนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ความรู้ความสามารถ ของเจ้าหน้าที่กองแบบแผนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ในการออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้อาคาร

จากอดีตถึงปัจจุบัน กองแบบแผนได้ออกแบบงานต่างๆ จำนวนกว่าหมื่นแบบ อันเป็นผลมาจากความอุตสาหะของเจ้าหน้าที่ กองแบบแผน ที่ได้รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย แม้ว่าโดยรวมแล้ว งานที่รับผิดชอบอยู่จะมีอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อเทียบกับจำนวนเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่