นายนิสิต  ดิษสาย

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง

เขตที่1บุคลาการในกลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 1
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน เบอร์โทร  
นายนิสิต ดิษสาย สถาปนิกชำนาญการพิเศษ(ด้านวางผังและออกแบบ) หัวหน้ากลุ่ม    
นางสาวนัชชา นพคุณ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ      
นายณัฐสิษฐ์ ศรีพลัง นายช่างศิลป์ชำนาญงาน      
 นางสาวปรียาภรณ์ พุทธิวงศกร  นายช่างโยธาชำนาญงาน      
นายสุระเชษฐ์  ปัญญาใจ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน      
นายภัทรพล เมืองดี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    
 นายภานุวัฒน์ กันทหงษ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน