นายนิสิต   ดิษสาย

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง

เขตสุขภาพที่ 1

 

นายกฤษฏ์   อยู่คง

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง

เขตสุขภาพที่ 2

 

 

นายพรกฤษณ์   แท่นแก้ว

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง

เขตสุขภาพที่ 3

 

  

นายเสรี   ใจซื่อ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง

เขตสุขภาพที่ 4

 

นายสุทธิพร   ปรีชา

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง

เขตสุขภาพที่ 5

นายอับดุลกอเดส   อมรึก

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง

เขตสุขภาพที่ 6

 

 

นายชาติศักรินทร์   พาหุกุล

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง

เขตสุขภาพที่ 7

 

นายธนเศรษฐ์   ร่วมชาติ 

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง

เขตสุขภาพที่ 8

 

นายพงศ์พันธุ์   จิวสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง

เขตสุขภาพที่ 9

 

นายบดินทร์   วิบูลย์วัฒน์

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง

เขตสุขภาพที่ 10

 

 

นายไพรัช   พงศธรกุล

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง

เขตสุขภาพที่ 11

นายจักรกริสน์   แซ่เล้า

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง

เขตสุขภาพที่ 12

 

นายปฏิภาณ   อินทร์ทอง

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง

เขตสุขภาพที่ 13

และหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง