นายสรรค์   หอมกลิ่นจันทน์

หัวหน้ากลุ่มระบบประกอบอาคาร

 

บุคลาการในกลุ่มระบบประกอบอาคาร
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน เบอร์โทร  
นายสรรค์ หอมกลิ่นจันทน์ วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ (ด้านออกแบบและคำนวณ) หัวหน้ากลุ่ม    
นายประสิทธิ์ พรหมศิริไพบูลย์ วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ (ด้านออกแบบและคำนวณ)      
นายอภิญญา ภูศรี วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ (ด้านออกแบบและคำนวณ)      
นายทิชานนท์ สังขรัตน์ วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ      
นายสุเทพ เข้มข้น วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ      
นายเวชยันต์ กลั่นกสิกรณ์ วิศวกรเครื่อกลปฏิบัติการ    
นายปิติภัทร ขาวแสง วิศวกรเครื่อกลปฏิบัติการ    
นายศรัณยู สาริบุตร์ วิศวกรเครื่อกลปฏิบัติการ    
นางสาวศุภรดา เกื้อมา วิศวกรเครื่อกลปฏิบัติการ    
นายณัฐจักร  วิเศษสมบัติ  นายช่างไฟฟ้าอาวุโส    
 นายวิจิตร พรมบุตร นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน    
นายจงรักษ์ เทพศร นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน    
นายพงศ์กฤษณ์ ไหรณพันธ์ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน    
นายธีรพล อินลุเพท นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน    
นายบรรณวิฑิต พานจันทร์ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน    
นายเกียรติศักดิ์ ชื่นจิตร นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน    
นายสุทัศ บุญชม นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน    
นายทศวรรษ ดีโนนงิ้ว วิศวกรไฟฟ้า    
นายภาคภูมิ เลื่องตระกูล วิศวกรไฟฟ้า    
นางสาวเสาวภา พินทอง วิศวกรไฟฟ้า    
ว่าที่ รต.สุรพงษ์ พินขาว  วิศวกรเครื่องกล    
นายนฤนาท เสวิวัฒน์ วิศวกร (ด้านสิ่งแวดล้อม)    
นายจักรกฤษณ์ พลายโถ นายช่างเครื่องกล    
นายสิทธิกิตติ์ วรมาลี นายช่างไฟฟ้า