นายเสรีใจ   ใจซื่อ

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

เขตสุขภาพที่ 4



บุคลาการในงานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 4
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน เบอร์โทร  
นายเสรี ใจซื่อ นายช่างเครื่องกลอาวุโส หัวหน้างาน    
นางวัชรีภรณ์ งามผ่องใส นายช่างศิลป์อาวุโส      
นางสาวอลิสา ขจรสิริฤกษ์ สถาปนิกชำนาญการ      
นายสุรเทพ สุกใส สถาปนิกปฏิบัติการ      
นายภูสกร อยู่เย็น วิศวกรโยธาปฏิบัติการ      
นายอำพร ทิมเจริญ นายช่างโยธาชำนาญงาน    
นายถิราธนัตถ์ ศิริ นายช่างโยธาชำนาญงาน    
นายกิติสัก บุญแสน นายช่างโยธาชำนาญงาน    
นายชิตพล ชื่นชวาล นายช่างโยธาปฎิบัติงาน    
นายกิติพงษ์ พิ้งอ้น นายช่างโยธาปฎิบัติงาน    
นายไกรสร กองรัตน์ นายช่างโยธาปฎิบัติงาน    
นายนวพล นพคุณ นายช่างโยธาปฎิบัติงาน