นายเสรีใจ   ใจซื่อ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง

เขตที่ 4บุคลาการในกลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 4
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน เบอร์โทร  
นายเสรี ใจซื่อ นายช่างเครื่องกลอาวุโส หัวหน้ากลุ่ม    
นางวัชรีภรณ์ งามผ่องใส นายช่างศิลป์อาวุโส      
นายอำพร ทิมเจริญ นายช่างโยธาอาวุโส      
นายเอกชัย รัตนวัย สถาปนิกชำนาญการ (ด้านวางผังและออกแบบ)      
นายพัลลภ วุฒิไตรมงคล มัณฑนาชำนาญการ      
นายคงกฤษ สัตยาพันธ์ วิศวโยธาปฏิบัติการ    
นายถิราธนัตถ์ ศิริ นายช่างโยธาชำนาญงาน    
นายสุชาติ จูศิริ นายช่างโยธาชำนาญงาน    
นายกิติสัก บุญแสน นายช่างโยธาชำนาญงาน    
นายกิติพงษ์ พิ้งอ้น นายช่างโยธาปฎิบัติงาน    
นายภาวิช แก้วสมบัติ นายช่างโยธาปฎิบัติงาน    
นายนวพล นพคุณ นายช่างโยธาปฎิบัติงาน    
นายกิติศักดิ์  เอี่ยมละออ  นายช่างโยธาปฎิบัติงาน