งานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

เขตสุขภาพที่ 10บุคลาการในงานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 10
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน เบอร์โทร  
นายบดินทร์ วิบูลวัฒน์ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ หัวหน้างาน    
นางสาวศิริวรรณ ศรีสุวรรณ สถาปนิกปฏิบัติการ      
นายอนุชา พิพัฒน์โชต วิศวกรโยธาปฏิบัติการ      
นายรัตนพล เอี่ยมพริ้ง นายช่างโยธาชำนาญงาน      
นายทศพร มหาจันทร์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน      
นายเจษฎา กฤษสุวรรณ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    
นางสาวฐิตามร สุกรีวนัส นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    
นายไชยพัฒน์ พงษ์สุข นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    
นางกชสร ใจเลิศ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน