นายบดินทร์  วิบูลวัฒน์

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง

เขตที่ 10บุคลาการในกลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 10
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน เบอร์โทร  
นายบดินทร์ วิบูลวัฒน์ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ (ด้านวางผังและออกแบบ) หัวหน้ากลุ่ม    
นายภูสกร อยู่เย็น วิศวกรโยธาปฎิบัติการ      
นายรัตนพล เอี่ยมพริ้ง นายช่างโยธาชำนาญงาน      
นายเจษฎา กฤษสุวรรณ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน      
นายทศพร มหาจันทร์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน      
นางกชสร ใจเลิศ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน