ติดต่อเรา

 

 

 

สถานที่ตั้ง

 

   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์

   อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี 11000

 

   http://www.hss.moph.go.th

 

 

   กองแบบแผน Design and Construction Divition

   หมายเลขโทรศัพท์   =  02-193-7000  ต่อ 18305 (งานธุรการ)  หรือ 18327 (งานสารบรรณ)

   หมายเลขโทรสาร     =   02-149-5602

 

   อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   https://dcd.hss.moph.go.th/web/index.php

 

 

 

 

 

    แผนที่