โครงสร้างองค์กร 

 

 

 

นายถาวร   ขาวแสง

ผู้อำนวยการกองแบบแผน

  

 

สถาปนิกเชี่ยวชาญ

(ด้านวางผังและออกแบบ)

 

 

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

(ด้านมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง)

 

  

 

 

นายสราวุธ   งามผ่องใส

รองผู้อำนวยการกองแบบแผน

ดูแลและกำกับ

งานสนับสนุนฯเขตสุขภาพที่ 3

งานสนับสนุนฯเขตสุขภาพที่ 4

 

นายชาตรี   ปัญญาพรวิทยา

รองผู้อำนวยการกองแบบแผน

ดูแลและกำกับ

งานส่งเสริมศักยภาพ

ด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมสาธารณสุข ดิจิทัล

  

นายสมนึก   ธรรมรัตนะศิริ

รองผู้อำนวยการกองแบบแผน

ดูแลและกำกับ

งานสนับสนุนระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม

 

 

นายสมศักดิ์   อัครนวเสรี

รองผู้อำนวยการกองแบบแผน

ดูแลและกำกับ

งานสนับสนุนฯเขตสุขภาพที่ 1

งานสนับสนุนฯเขตสุขภาพที่ 7

 

 

นายพงศ์พันธุ์   จิวสุวรรณ

รองผู้อำนวยการกองแบบแผน

ดูแลและกำกับ

งานสนับสนุนฯเขตสุขภาพที่ 8

งานสนับสนุนฯเขตสุขภาพที่ 9

งานสนับสนุนฯเขตสุขภาพที่ 10

 

นายสรพงษ์  ทัพภวิมล

รองผู้อำนวยการกองแบบแผน

ดูแลและกำกับ

งานสนับสนุนฯเขตสุขภาพที่ 2

งานสนับสนุนกิจกรรมพิเศษ

 

นายปฏิภาณ  อินทร์ทอง

รองผู้อำนวยการกองแบบแผน

ดูแลและกำกับ

งานสนับสนุนฯเขตสุขภาพที่ 11

งานสนับสนุนฯเขตสุขภาพที่ 12

งานสนับสนุนฯเขตสุขภาพที่ 13

และหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข

 

 

นายอับดุลกอเดส  อมรึก

รองผู้อำนวยการกองแบบแผน

ดูแลและกำกับ

งานสนับสนุนฯเขตสุขภาพที่ 5

งานสนับสนุนฯเขตสุขภาพที่ 6

งานสนับสนุนระบบประกอบอาคาร

และสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

 

 

ภารกิจหลักด้านงานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 1-13

งานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเขตสุขภาพที่ 1

งานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเขตสุขภาพที่ 2

งานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเขตสุขภาพที่ 3

งานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเขตสุขภาพที่ 4

งานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเขตสุขภาพที่ 5

งานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเขตสุขภาพที่ 6

งานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเขตสุขภาพที่ 7

งานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเขตสุขภาพที่ 8

งานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเขตสุขภาพที่ 9

งานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเขตสุขภาพที่ 10

งานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเขตสุขภาพที่ 11

งานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเขตสุขภาพที่ 12

งานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเขตสุขภาพที่ 13

งานสนับสนุนระบบประกอบอาคาร

งานสนับสนุนระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม

งานสนับสนุนกิจกรรมพิเศษ

งานส่งเสริมศักยภาพด้านสถาปัตกรรมและวิศวกรรมสาธารณสุข ดิจิทัล

 

  

 

 

ไฟล์แนบ :
Download this file (030222_075848.pdf)ผังผู้ประสาน (2 กุมภาพันธ์ 2565)[กองแบบแผน]49 kB