ทำเนียบผู้บริหาร

 

 

 

 

นายถาวร   ขาวแสง

ผู้อำนวยการกองแบบแผน

 

นายสมศักดิ์   อัครนวเสรี

รองผู้อำนวยการกองแบบแผน

 

 

 

 

นายสราวุธ   งามผ่องใส

หัวหน้ากลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 1

 

นายวัฒนา   สุถิรนาถ

หัวหน้ากลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 2

 

นายสรพงษ์   ทัพภวิมล

หัวหน้ากลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 3

 

 

นายสมศักดิ์   อัครนวเสรี

หัวหน้ากลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 4

  

นายพงศ์พันธุ์   จิวสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 5

 

นายสมนึก   ธรรมรัตนะศิริ

หัวหน้ากลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 6

     

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชาตรี   ปัญญาพรวิทยา

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการออกแบบและนวัตกรรม

 

นางสาวลำพูน   แก้วยอด

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

  

นายธารินทร์   บุญยิ่งเหลือ

หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล

 

 


  

  กำกับมาตรฐานวิชาชีพ   สถาปัตยกรรม

 

 

 

 

  

 

กำกับมาตรฐานวิชาชีพ   วิศวกรรมโยธา

 

 

 

 


  

กำกับมาตรฐานวิชาชีพ   มัณฑนศิลป์

 

 

 

   

กำกับมาตรฐานวิชาชีพ   วิศวกรรมไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

กำกับมาตรฐานวิชาชีพ   วิศวกรรมเครื่องกล

 

 

 

  

 กำกับมาตรฐานวิชาชีพ   วิศวกรรมสุขาภิบาล/สิ่งแวดล้อม

 

 

  

 

 กำกับมาตรฐานวิชาชีพ   โยธา/ประมาณราคา

 

 

 

 

 


 
 กำกับมาตรฐานวิชาชีพ   โยธา/ควบคุมงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฟล์แนบ :
Download this file (240821_094841.pdf)ผังผู้ประสาน (29 มิถุนายน 64)[กองแบบแผน]75 kB