โครงสร้างองค์กร 

 

 

 

นายถาวร   ขาวแสง

ผู้อำนวยการกองแบบแผน

ดูแลและกำกับ  

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง

เขตที่ 1

เขตที่ 3

กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม

 

  

   

นายปฏิภาณ  อินทร์ทอง

รองผู้อำนวยการกองแบบแผน

ดูแลและกำกับ

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง

เขตที่ 11

เขตที่ 12

เขตที่ 13

 

 

นายพงศ์พันธุ์   จิวสุวรรณ

รองผู้อำนวยการกองแบบแผน

ดูแลและกำกับ 

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง

เขตที่ 2

เขตที่ 4

เขตที่ 9

เขตที่ 10

  

นายสมศักดิ์   อัครนวเสรี

รองผู้อำนวยการกองแบบแผน

ดูแลและกำกับ 

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง

เขตที่ 7

เขตที่ 8

 

 

 

นายสรพงษ์  ทัพภวิมล

รองผู้อำนวยการกองแบบแผน

ดูแลและกำกับ

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง

กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ

กลุ่มแผนงานและประเมินผล

 

 

นายอับดุลกอเดส  อมรึก

รองผู้อำนวยการกองแบบแผน

ดูแลและกำกับ

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง

เขตที่ 5

เขตที่ 6

กลุุ่มระบบประกอบอาคาร

 

 

ภารกิจหลักด้านกลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตสุขภาพที่ 1-13

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 1

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 2

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 3

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 4

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 5

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 6

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 7

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 8

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 9

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 10

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 11

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 12

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 13

กลุ่มระบบประกอบอาคาร

กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ

กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม