นางสาวจอมขวัญ   แซ่มุก

หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล บุคลาการในกลุ่มแผนงานและประเมินผล
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน เบอร์โทร  
นางสาวจอมขวัญ แซ่มุก นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หัวหน้างาน  02-193-7000 ต่อ 18322  
นางสาวสุรัตนา ยาผัด เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน      
นางสาววรรณนิศา ศรีวิชัยวงค์ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน      
นางภัทร์ปรียา กันทาใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      
นางสาวนวรัตน์ เพชรเส็ง ปฎิบัติงานธุรการ