นายพรกฤษณ์   แท่นแก้ว

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง

เขตที่ 3บุคลาการในกลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 3
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน เบอร์โทร  
นายพรกฤษณ์ แท่นแก้ว วิศวกรโยธาชำนาญการ (ด้านออกแบบและคำนวณ) หัวหน้ากลุ่ม    
นางสาวอลิสา ขจรสิริฤกษ์ สถาปนิกชำนาญการ (ด้านวางผังและออกแบบ)      
นายชัยพจน์ จันทรอภิวัฒนา วิศวกรโยปฏิบัติการ       
นายประกาศิต สมณะช้างเผือก สถาปนิกปฏิบัติการ      
จ่าอากาศเอกโสภณ เทียมสอน นายช่างโยธาชำนาญงาน      
นายพายัพ ดวงทิม นายช่างโยธาชำนาญงาน    
นายภานุพันธ์ นิ่มสวัสดิ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน    
นายไชยวัฒน์ เอี่ยมละออ นายช่างโยธาปฎิบัติงาน    
นางสาววชิราพร ภิญโญจิตร นายช่างโยธาปฎิบัติงาน    
นายชิตพล ชื่นชวาล นายช่างโยธาปฎิบัติงาน