นายปฏิภาณ อินทร์ทอง

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง

เขตที่ 13บุคลาการในกลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13 
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน เบอร์โทร  
นายปฏิภาณ อินทร์ทอง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ด้านออกแบบและคำนวณ) หัวหน้ากลุ่ม    
นายจิระศักดิ์ โลกมิตร สถาปนิกชำนาญการ (ด้านวางผังและออกแบบ)      
นายสุริยพงศ์ เบญจมานนท์ สถาปนิกปฏิบัติการ      
นางสาวพิมพ์ชนก ศิริสาลิโภชน์ สถาปนิกปฏิบัติการ      
นางสาวปิยปวีณ์ สุขขี มัณฑนากรปฏิบัติการ      
นายสุพร ขุมทอง นายช่างโยธาอาวุโส    
นายประทัย   อยู่นาค นายช่างโยธาอาวุโส    
นายมังกร อโนมะศิริ นายช่างโยธาอาวุโส    
นายอโนทัย พิมสุวรรณศรี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    
นายขจรศักดิ์ เยาวลักษณ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    
นายไชยพัฒน์ พงษ์สุข นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    
นางสาวฐิตามร สุกรีวนัส นายช่างโยธาปฏิบัติงาน