นายชาติศักรินทร์   พาหุกุล

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง

เขตที่ 7บุคลาการในกลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 7
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน เบอร์โทร  
นายชาติศักรินทร์ พาหุกุล สถาปนิกชำนาญการพิเศษ (ด้านวางผังและออกแบบ) หัวหน้ากลุ่ม    
นางสาวพรรณทิพา แหยมเจริญ มัณฑนากรชำนาญการ (ด้านออกแบบและตกแต่ง)      
นายธีระวัฒน์ ทรมีฤทธิ์ สถาปนิกปฏิบัติการ      
นายณัฐภัทร ศิริลิมประพันธ์ วิศวกรโยธาปฎิบัติการ      
นายอดุล ปุระเทพ นายช่างโยธาชำนาญงาน      
นายศรันย์ หงษ์เจริญ นายช่างโยธาชำนาญงาน    
นายกนกศักดิ จันทะคาม นายช่างโยธาชำนาญงาน    
นายพิเชษฐ เพียหล้า นายช่างโยธาชำนาญงาน    
นายอรรถพล ขำทอง นายช่างโยธาปฎิบัติงาน    
นางสาวณัฐพัชร โกศลเรืองนนท์ นายช่างโยธาปฎิบัติงาน    
นายยงยุทธ์ ปะทะธง ปฏิบัติงานประมาณราคาการก่อสร้าง