นายจักรกริสน์   แซ่เล้า

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง

เขตที่ 12บุคลาการในกลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 12
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน เบอร์โทร  
นายจักรกริสน์ แซ่เล้า วิศวกรโยธาชำนาญการ (ด้านออกแบบและคำนวณ) หัวหน้ากลุ่ม    
นางสาวกุลทิรา เทพสุภรณ์กุล สถาปนิกปฏิบัติการ      
นายประยุทธ วรรณกิจ นายช่างโยธาชำนาญงาน      
นายประกอบ กิตติคุณ นายช่างโยธาชำนาญงาน      
นายโชคชัย วิยะ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน      
นายอนุกูล จวกไธสง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    
นายชัชริน ผลกระโทก นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    
นางสาวจุฑารัตน์ นาคเอี่ยม มัณฑนากร