หัวหน้ากลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม


บุคลาการในกลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน เบอร์โทร  
นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณวัฒน์ วิศวกรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่ม    
นายธิติภัทร  รัตนวราห วิศวกรปฏิบัติการ      
นางสาวสริตา สายสุข วิศวกรปฏิบัติการ      
นางสาวเกศรา อินทวงค์ วิศวกรปฏิบัติการ      
นายเกรียงไกร ปากเมย วิศวกรปฏิบัติการ