นางสาวลำพูน   แก้วยอด

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

บุคลาการในกลุ่มบริหารงานทั่วไป
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน  เบอร์โทร (ผู้ประสานงาน)  
นางสาวลำพูน แก้วยอด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 02-193-7000 ต่อ 18301  
นางสาวกมลจันทร์ ประภากรรัตนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ      
           
           
งานธุรการ          
นางสาวอุไรวรรณ ชูพูล  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  หัวหน้างาน 02-193-7000 ต่อ 18305   
นางนภัทร เปรมประดิษฐ์ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน      
นางสาวอนิญชญา ฟุ่มเฟือย  เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)       
นางสาวชูชื่น  อรัญพฤกษ์ พนักงานธุรการ ส 4      
นางสุธามาศ  ยิ้มเฟือง พนักงานธุรการ ส 4      
นางปราณี ฟ้าคุ้มครอง พนักงานธุรการ ส 3      
นายไวพจน์   แสงงาม  พนักงานพิมพ์แบบ ส 3       
นายสุภัฒธ์  ไทยเล็ก พนักงานพิมพ์แบบ ส 3       
นางสาวพิชาวี ปรีชม

ปฏิบัติงานธุรการ

     
           
           
งานการเงินและบัญชี           
นางสาวทิพวรรณ รักแจ้ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  หัวหน้างาน  02-193-7000 ต่อ 18304   
นายขวัญชัย บุญมาพาด  นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ       
นางสาวสุธาทิพย์ มานิล   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน       
           
           
งานพัสดุและยานพาหนะ           
นางจินตนา  คงคารัตน์    เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน   หัวหน้างาน  02-193-7000 ต่อ 18307   
นางสาวกาญนิกา   พานทอง  เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน       
นายโยธิน เกิดแก่น  เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)      
นางสาวสุชาดา ชมเชย นักวิชาการพัสดุ (พนักงานราชการ)       
นายเกรียงศักดิ์ นุชเดช ปฏิบัติงานขับรถยนต์        
นายนพพร  คชวงค์ ปฏิบัติงานขับรถยนต์        
นายชัยณรงค์ ทิมมา ปฏิบัติงานขับรถยนต์        
นายวิภาค วิไลรัตนากุล  ปฏิบัติงานขับรถยนต์        
           
งานบริหารทรัพยากรบุคคล          
นางสาวสุรีย์   อยู่สบาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน หัวหน้างาน  02-193-7000 ต่อ 18300    
นางสาวเบญญาภา โพธิ์ปิติกุล เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน      
นายธวัชชัย บุญฤทธิ์ ปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล       
ว่าที่ร.ต.มานพ  เอี่ยมประเสริฐ    ปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล       
           
งานสารบรรณ          
นางสาวเบญจรัตน์ กลิ่นระลึก ปฏิบัติงานธุรการ      
นางสาวกฤษฎี เทียนทอง ปฏิบัติงานธุรการ      
           
           
งานนโยบาย กิจกรรมพิเศษ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
             
นายธารินทร์ บุญยิ่งเหลือ นายช่างโยธาอาวุโส หัวหน้างาน  02-193-7000 ต่อ 18308  
นายอนิวัฒน์ อารีย์กิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ      
นายสุรชัย นามโยธา ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ      
นายวีรพงศ์  เมนัช  ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ      
นายทศพล  กฤษสุวรรน์  ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ