นายกฤษฏ์  อยู่คง

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง

เขตที่ 2บุคลาการในกลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 2
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน เบอร์โทร  
นายกฤษฎ์ อยู่คง สถาปนิกชำนาญการพิเศษ(ด้านวางผังและออกแบบ) หัวหน้ากลุ่ม    
นายวุฒิศักดิ์ ชูตน วิศวกรโยธาชำนาญการ(ด้านออกแบบและคำนวณ)      
นางสาวสุวรรรณี รุ่งเรืองศรี มัณฑนากรชำนาญการ(ด้านออกแบบและตกแต่ง)      
นางสาวปัณฑิตา ปัณฑะจักร์ สถาปนิกปฏิบัติการ      
นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ นายช่างโยธาชำนาญงาน      
นายอวยชัย อุ่นใจ นายช่างโยธาชำนาญงาน    
นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ นายช่างโยธาชำนาญงาน    
นายสืบสกุล บุญมาวงค์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน