นายพงศ์พันธ์   จิวสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง

เขตที่ 9บุคลาการในกลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 9
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน เบอร์โทร  
นายพงศ์พันธ์ จิวสุวรรณ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ด้านวางผังและออกแบบ) หัวหน้ากลุ่ม    
นางสาวศิริณายา ศิริลาภ สถาปนิกปฏิบัติการ      
นางสาวศิริวรรณ ศรีสุวรรณ สถาปนิกปฏิบัติการ      
นายอดิศร ผ่องเกษม นายช่างโยธาชำนาญงาน      
นายอภิชาต ผุยคำสิงห์ นายช่างโยธาชำนาญงาน      
นายธนาเวช พุ่มระย้า นายช่างโยธาชำนาญงาน    
นายกฤษฎา อยู่อินทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน    
นายสมชาย มานะธรรม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน     
 นายอธิป  ตรียศ  นายช่างศิลป์ปฎิบัติงาน