ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3  (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 - มิถุนายน พ.ศ.2565)