ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง