กองเเบบแผนขอเชิญ
นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ผู้อำนวยการศุนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 1-12
  เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video conference ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 - 16.30 น
  ณ ห้องประชุม Video conference ชั้น 4 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ