การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกองแบบแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ขั้นตอนที่ 1

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกองแบบแผน
 2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกองแบบแผน

ขั้นตอนที่ 2

 1. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
 2. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
 3. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ขั้นตอนที่ 3

 1. การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ”
 2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)
 3. รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
 4. การทำแบบทดสอบแนวทางการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

ขั้นตอนที่ 4

 1. กิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ บุคลากร ในหน่วยงานภายใน/ภายนอก
 2. กิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบของหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ 5

 1. องค์กรมีขีดความสามารถในการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรม และความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรอื่นๆ ได้
 2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
 3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน
ไฟล์แนบ :
Download this file (190123_081907.pdf)คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกองแบบแผน[กองแบบแผน]111 kB
Download this file (240123_072612.pdf)แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกองแบบแผน[กองแบบแผน]294 kB
Download this file (240123_072630.pdf)ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ[กองแบบแผน]39 kB
Download this file (150223_063531.pdf)(No Gift Policy)[กองแบบแผน]1501 kB
Download this file (240123_072657.pdf)ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน[กองแบบแผน]59 kB
Download this file (250123_074320.jpg)การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ”[กองแบบแผน]853 kB
Download this file (220223_081401.jpg)กิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ บุคลากร ในหน่วยงานภายใน/ภายนอก[กองแบบแผน]256 kB
Download this file (150323_080635.pdf)รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปี 66[กองแบบแผน]161 kB
Download this file (150323_081307.pdf)ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน ( ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 [กองแบบแผน]86 kB
Download this file (040423_063001.pdf)การทำแบบทดสอบแนวทางการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ [กองแบบแผน]152 kB
Download this file (070723_053342.pdf)ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)[กองแบบแผน]87 kB
Download this file (070723_053405.pdf)ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน[กองแบบแผน]167 kB