องค์ประกอบที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน ประกอบด้วย

ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน 

O1      โครงสร้างหน่วยงาน

O2      ข้อมูลผู้บริหาร

O3      อำนาจหน้าที่

O4      แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5      ข้อมูลการติดต่อ 

O6      กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

O7       ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล

O8      Q&A

O9      Social Network

O10    นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

องค์ประกอบที่ 2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

O11    แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

O12    รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งานงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

O13    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

O14    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O15    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O16    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O17   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O18    E-Service 

องค์ประกอบที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O19    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O20    ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O22    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

องค์ประกอบที่ 4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O23    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O24    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O25    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O26    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

องค์ประกอบที่ 5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O27    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O28    ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O30    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

องค์ประกอบที่ 10 การป้องกันการทุจริต

นโยบาย No Gift Policy*

O31   ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O32   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O33   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O34    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O35    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต

O36    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O37    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O38    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

O39    ประมวลจริยธรรม                                                                  

O40    การขับเคลื่อนจริยธรรม                                                                  

 

                                                                   

ไฟล์แนบ :
Download this file (140323_072118.pdf)การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566[กองแบบแผน]214 kB
Download this file (290323_093747.jpg)O16[กองแบบแผน]754 kB
Download this file (200323_073829.pdf)O17[กองแบบแผน]2460 kB
Download this file (240323_090115.pdf)O33-รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy[กองแบบแผน]208 kB
Download this file (240323_092724.pdf)O15[กองแบบแผน]334 kB
Download this file (270323_053947.pdf)O14[กองแบบแผน]15074 kB
Download this file (270323_055154.pdf)O19[กองแบบแผน]39 kB
Download this file (270323_055210.pdf)O20[กองแบบแผน]94 kB
Download this file (270323_055227.pdf)O21[กองแบบแผน]57 kB
Download this file (280323_035426.pdf)O22[กองแบบแผน]82 kB